case

Collaborator:
Naoko Nishizumi
Shun Naruse
Yuta Umezawa
Photographer:
Akihiro Yoshida