02

Collaborator:
Yukiko Tomotsune
Photographer:
Akihiro Yoshida