cafe space

Collaborator:
Yukiko Tomotsune (space)
Madoka Takeuchi (graphic)
Photographer:
Takumi Ota(1-5,8,12-16,18-22,25-36)
Akihiro Yoshida(6,7,9-11,17,23,24,37,38)