product + graphic

Collaborator:
Shintaro Monden
Shun Naruse (product)
Mayuka Henmi (graphic)
Naoko Nishizumi (graphic)
Hideto Yagi (Hand)
Shimpei Mitani (movie)
Photographer:
Akihiro Yoshida