cube

Collaborator:
Yukiko Tomotsune
Sayaka Ito
Photographer:
Akihiro Yoshida