jihada 02

Collaborator:
Arata Nishikawa
Yosuke Matsushita
Photographer:
Akihiro Yoshida