branding

Collaborator:
Naoko Nishizumi
Yasuko Matsuo
Midori Kakiuchi
Madoka Takeuchi
Photographer:
Akihiro Yoshida