exterior

Collaborator:
onndo (interior)
hand (graphic)
Richard Bone (furniture)
Sayaka Ito (furniture)
Izumi Okayasu (lighting)
Kayoko Nagahama (plantation)
Photographer:
Daici Ano
Takumi Ota
Akihiro Yoshida
Filming:
Toru Shiomi
Editing:
Toru Shiomi