A1 poster

Collaborator:
Miyu Ikeda
Naoko Nishizumi
Photographer:
Akihiro Yoshida